Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
  • Wymiana walut - najlepsze ceny w Polsce
  • Największa sieć kantorów w woj. Lubuskim
  • Jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny, 7 dni w tygodniu

Poniższy regulamin reguluje zasady użytkowania serwisu internetowego:  https://kozera-travel.pl

I.                    INFORMACJE OGÓLNE

1. Telefoniczny kontakt z podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie serwisu można nawiązać pod numerem telefonu: 95 758 26 93.
2. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza akceptację Regulaminu.

II.                  DEFINICJE

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

Operator – rozumie się przez to właściciela serwisu.

Serwis Internetowy –rozumie się przez to stronę internetową na domenie internetowej https://kozera-travel.pl

Użytkownik - rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub prawną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych, odwiedzającą Stronę Internetową w celach informacyjnych

Regulamin - rozumie się przez to niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora.

III.                UŻYTKOWANIE SERWISU

1.       Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dostępne dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:

a. komputer klasy PC;
b. dostęp do sieci Internet;
c. przeglądarka internetowa IE , Firefox lub Google Chrome;
d. zainstalowana wtyczka Macromedia Flash Player oraz włączona obsługa języka Java Script, ramek i stylów CSS;
e. włączona obsługa wyskakujących okienek (pop-up Windows);
f. aktywne konto e-mail.

2.       Kozera-Travel  podejmie uzasadnione starania w celu zapewnienia by zawartość niniejszej strony internetowej była dokładna i aktualna, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikłą z polegania na zawartości Serwisu.

3.       Niektóre informacje znajdujące się w Serwisie, mogą nie być dokładne z uwagi na mogące wystąpić zmiany w ofercie poszczególnych podmiotów.

4.       Niektóre produkty opisane lub zaprezentowane w Serwisie mogą być dostępne tylko w wybranych placówkach na terenie przewidzianym w regulaminie produktu.

5.       Kozera-Travel zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany specyfikacji produktu. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktu w wybranym mieście, należy kontaktować się z właściwym Dystrybutorem produktu lub jego bezpośrednim sprzedawcą.

6.       Operator serwisu deklaruje, iż opisy produktów, dostępnych w Serwisie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Operator nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez usługodawcę lub dystrybutora danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza usługodawca lub dystrybutor, nie informując o tym Operatora serwisu.

7.       Zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego produkty oraz ich ceny są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Dane te mają jedynie charakter informacyjny.

8.       Niedozwolone jest dostarczanie przez Zamawiającego do Operatora treści o charakterze bezprawnym.

9.       Operator Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.

10.   Operator Serwisu Internetowego nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

IV.                Obsługa plików Cookies

1.       Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie Cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

V.                  Język

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem Serwisu Internetowego jest język polski.

VI.                Zastrzeżenia prawne

1.       Operator serwisu jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

2.       Wszelkie prawa do Strony https://kozera-travel.pl w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

3.       Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

4.       Z elementów Serwisu Internetowego można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

5.       Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Kozera-Travel, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

6.       We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176). Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

7.       Korzystanie z Serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8.       Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie Kozera-Travel w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Użytkownika.

9.       Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

10.   Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2015 r.